Ολιστικά πεδία και μεταστρατηγική στην διοίκηση. Champs holistiques et métastratégie en management. Holistic fields and meta-strategy in management.

Ν. Λυγερός

“Ολιστικά πεδία και μεταστρατηγική στην διοίκηση. Champs holistiques et métastratégie en management. Holistic fields and meta-strategy in management.”
KPMG, Nicosie, Chypre 8 octobre 2002.