Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Etudes universitaires en France.

Ν. Λυγερός

“Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Etudes universitaires en France.”
Ημερίδα: Αναμόρφοση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπάιδευσης του Δ.Π.Ο.
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Grèce 21/03/2006.