N. LYGEROS PhD

Opus

18 - Recherche historique sur la notion de robot

Lorsque l'on cherche l'étymologie du mot robot l'on apprend qu'il représente une création du romancier et auteur dramatique tchèque Karel ČAPEK à partir ...

18 - Ιστορική έρευνα περί της έννοιας robot

Καθώς αναζητούμε την ετυμολογία της λέξης robot μαθαίνουμε πως αποτελεί ένα δημιούργημα του μυθιστοριογράφου και Τσέχου θεατρικού συγγραφέα Karel ČAPEK, ...

18 - Ricerca storica sul concetto di Robot

Quando ricerchiamo l’etimologia della parola robot apprendiamo che è una creazione del romanziere e autore drammatico Ceco Karel ČAPEK, dalla parola ceca ...

18 - Historical research on the notion of the robot

As we search for the etymology of the word robot, we discover that it is a creation of the Czech novelist playwright Karel CAPEK, from the Czech word robota ...

17 - A preliminary version of a definition of intelligence

What could someone think about the following definition? A being is considered intelligent if it's capable of producing intelligence. If we were to now ...

17 - Ebauche d’une définition de l’intelligence

Que penser de la définition suivante ? Un être est considéré comme intelligent s'il est capable de produire de l'intelligence. Si nous réfléchissons ...

17 - Προσχέδιο ενός ορισμού της νοημοσύνης

Τι να σκεφτεί κανείς για τον ακόλουθο ορισμό; Ένα ον θεωρείται νοήμον εάν είναι ικανό να παράγει νοημοσύνη. Εάν εξετάσουμε επιφανειακά, ο αφορισμός αυτός ...

15 - Correspondance

Je voudrais vous parler d'un problème fondamental, celui de votre rôle au sein de l'humanité. Peu de personnes sont conscientes d'être des hommes mais ...

15 - Correspondence

I wish to speak to you about a fundamental problem, that one concerning your role in the frame of humanity. Few people are conscious of being humans, ...

15 - Επιστολή

Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θεμελιώδες πρόβλημα, εκείνο του ρόλου σας στους κόλπους της ανθρωπότητας. Λίγοι είναι συνειδητοποιημένοι για το ότι είναι ...

15 - Corrispondenza

Vorrei parlarvi di un problema fondamentale, quello del vostro ruolo in seno all’Umanità. Poche persone sono coscienti di essere uomini ma esse rappresentano ...

14 - Séminaire bleu

J'ai pu suivre un peu par hasard à l'école normale une conférence de Paul Erdős qui avait pour titre: Quelques problèmes en géométrie et en théorie des ...

12 - Un nuovo fenomeno in fisica l’abbondanza

Nel XX secolo la teoria nel campo della fisica ha fatto progressi tali che ha lasciato di gran lunga dietro di se qualunque tentativo da parte della ...

12 - Un nouveau phénomène en physique : l’abondance

Au 20ème siècle la théorie dans le domaine de la physique a fait de tels progrès qu'elle a laissé loin derrière elle toute tentative de la part de l'expérimental ...

11 - Analysis: Persuasion and rhetoric of Carlo Michelstaedter

One day, while reading «Le Monde», I came upon an analysis of Roger-Pol Droit's book, and more precisely, on the title of his analysis: A Rimbaud metaphysical. ...

11 - Analyse de : La persuasion et la rhétorique de Carlo Michelstaedter

Un jour en lisant "Le Monde" je suis tombé sur une analyse de livre de Roger-Pol Droit, plus exactement sur le titre de son analyse : Un Rimbaud métaphysicien. ...

11 - Ανάλυση : Η πειθώ και η ρητορική του Carlo Michelstaedter

Μια μέρα, διαβάζοντας «Le Monde», έπεσα πάνω σε μια ανάλυση του βιβλίου του Roger-Pol Droit, ακριβέστερα πάνω στον τίτλο της ανάλυσής του: Ένας Rimbaud ...

11 - Analisi : La persuasione e la rettorica di Carlo Michelstaedter

Un giorno leggendo « Le Monde » il mio sguardo si posò su una critica letteraria di Roger-Pol Droit, più precisamente sul titolo della sua analisi : Un ...

9 - Homo Scientis

Résumé : L'impuissance de la philosophie en tant qu'outil gnoséologique conduit à une critique du statut de l'homme, et la restructuration de l'ontologie ...

9 - Homo Scientis

Περίληψη:  Η ανικανότητα της φιλοσοφίας ως γνωσιολογικού εργαλείου οδηγεί σε μία κριτική της κατάστασης του ανθρώπου και η αναδιάρθρωση της οντολογίας ...

9 - Homo Scientis

Riassunto : L’inefficacia della filosofia come strumento gnoseologico conduce ad una critica dello stato dell’uomo, e la ristrutturazione dell’ontologia ...

6 - Proposta

Un insegnamento veramente didattico deve avere implicito un approccio euristico. Tuttavia il semplice contatto con la ricerca, anche se è effettivo; non ...

6 - Proposition

A truly didactic education owes to include a heuristic approach. However, merely communicating with the research, is not sufficient, even if it is effective; ...

6 - Proposition

Un enseignement véritablement didactique doit comporter une approche heuristique. Cependant le simple contact avec la recherche, même s'il est effectif, ...

6 - Πρόταση

Μία εκπαίδευση πραγματικά διδακτική οφείλει να περιλαμβάνει μία ευρετική προσέγγιση. Ωστόσο, η απλή επικοινωνία με την έρευνα, ακόμη και αν είναι αποτελεσματική, ...

5 - The notion of the black hole

Many epistemologists begin their historical introduction presenting it as the first significant idea, the birth of this abstract conception, the black ...

5 - Η έννοια της μαύρης οπής

Πολλοί επιστημολόγοι αρχίζουν την ιστορική τους εισαγωγή παρουσιάζοντας σαν πρώτη σημαντική ιδέα, τη γέννηση αυτής της αφηρημένης σύλληψης, τη μαύρη οπή, ...

5 - Il concetto del buco nero

Molti epistemologi cominciano la loro introduzione storica presentando come importante idea iniziale, la nascita di questa concezione astratta di LAPLACE ...

4 - The contribution of Einstein in science

In 1879 on March 14, Albert Einstein was born in the town OULM of Germany. He spent his childhood in Munich, where his father ran a small electromechanical ...

4 - Η συμβολή του Αϊνστάιν στις επιστήμες

Το 1879 στις 14 Μαρτίου γεννήθηκε ο Albert Einstein στην πόλη OULM της Γερμανίας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Μόναχο, όπου ο πατέρας του διηύθυνε ...

4 - Il contributo di Einstein nella scienza

Nel 1879 ed il 14 di Marzo nacque Albert Einstein nella città tedesca OULM. Visse l’infanzia a Monaco, ove il padre gestiva una piccola azienda elettromeccanica. ...

Η αιώνια ζωή

Η αιώνια ζωή είναι η ιδιότητα...

e-Leçon: DELF B2 préparation IV. 06/05/2022

e-Leçon: DELF B2 préparation IV. 06/05/2022

e-Μάθημα: Ιστορική αναδρομή Αμπχαζίας

e-Μάθημα: Ιστορική αναδρομή Αμπχαζίας. 25/04/2022

Transcription of Podcast WITH US #15 – Analysis of the Memorandum from the Counselor of the Department of State (Sonnenfeldt) to Secretary of State Kissinger Washington, July 29, 1974

We are in Washington July 29, 1974 and we are reading the Memorandum from the Counselor of the Department of State, Mr. Sonnenfeldt, which was sent to the Secretary of State, Mr. Kissinger...

Το έργο του Μίκη

Το έργο του Μίκη δεν είναι μόνο...

⠽⠕⠥ ⠎⠁⠺

⠽⠕⠥ ⠎⠁⠺ ⠞⠓⠑ ⠅⠊⠙ ⠃⠥⠞ ⠁⠇⠎⠕ ...

e-Lektion I: Bach: Willst du dein Herz mir schenken. (Dessin)

e-Lektion I: Bach: Willst du dein Herz mir schenken. (Dessin)

e-Μάθημα: Ιστορία Πίστης και ΙΧΘΥΣ

e-Μάθημα: Ιστορία Πίστης και ΙΧΘΥΣ. 08/09/2021

Τα γεωπολιτικά

Τα γεωπολιτικά προβλήματα...

Listen to the ocean

You know the sea and you think that it is sufficient for your life...