47769 - Ιστορικό φαγητό

Ν. Λυγερός

Ιστορικό φαγητό
μπορεί
να επινοήσεις
με φαντασία
και να δεις
το παρελθόν
μέσα
στο μέλλον
για να υλοποιηθεί
η καινοτομία
με συνέχεια
χωρίς
διακοπή
μέσω
εξέλιξης.