Νέες τεχνολογίες, ελεύθερη επικοινωνία και ανθρώπινα δικαιώματα. Nouvelles technologies, libre communication et droits humains. New technologies, free communication anh human rights.

Ν. Λυγερός

“Νέες τεχνολογίες, ελεύθερη επικοινωνία και ανθρώπινα δικαιώματα. Nouvelles technologies, libre communication et droits humains. New technologies, free communication anh human rights.”
Rotary, Nicosie, Chypre 7 octobre 2002.