Γνωστικά μοντέλα και σκέψεις της κοινωνίας.. Modèles cognitifs et pensées de sociétés.

Ν. Λυγερός

“Γνωστικά μοντέλα και σκέψεις της κοινωνίας.. Modèles cognitifs et pensées de sociétés.”, Γερμανική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 17 Ιανουαρίου 2003.