Έλεγχος των υπολογισμών της επιστολήςCarathéodory προς Herglotz. (Cod. Ms. G. Herglotz F 18, 6).karatheodory.gr, 01/2006.

Έλεγχος των υπολογισμών της επιστολήςCarathéodory προς Herglotz. (Cod. Ms. G. Herglotz F 18, 6).karatheodory.gr, 01/2006.